Prosím čekejte...

Přehled všeobecných obchodních podmínek systému Getmore

Před tím, než Vás zahltíme celým zněním našich všeobecných obchodních podmínek, podívejte se na jejich krátké shrnutí, které pokrývá ty nejdůležitější body. Upozorňujeme, že tento přehled však není úplný a je nutné se seznámit s úplnými všeobecnými obchodními podmínkami přiloženými níže.

Kdo jsme?

Portál Getmore provozuje společnost GETMORE, s. r. o. Jsme registrovaní u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00060871. Více podrobností se dozvíte v úplném znění všeobecných obchodních podmínek.

Co děláme?

Na portálu Getmore provozujeme informační systém pro uživatele, kteří mají zájem o pracovní příležitosti či vzdělání. Portál také mohou využívat zaměstnavatelé, vzdělávací instituce a další partneři k publikaci svých nabídek.

Co k tomu potřebujete?

Pro využití služeb, které portál Getmore poskytuje, je zapotřebí vytvoření uživatelského účtu. Tento účet je zdarma a je možné si jej založit na portále odesláním jednoduchého formuláře.

Pro plnohodnotné využívání služeb portálu nám o sobě musíte něco říci. Rozsah informací, které o sobě v portálu vyplníte, určujete sami. Čím více nám o sobě řeknete, tím přesněji a lépe pro Vás můžeme pracovat a cílit nabídky (zejména práce a vzdělání), které se Vám budou líbit.

Na emailovou adresu, kterou nám sdělíte během registrace, Vám občas zašleme zprávu. Vždy se bude jednat jen o komunikaci týkající se věcí, které by Vás mohly zajímat. Může jít například o zaslání PDF souboru s podrobným popisem vašeho profilu nebo třeba o zprávu, že některý zaměstnavatel o Vás projevil zájem. Slibujeme, že se pokusíme zprávy zasílat co nejméně nebo jen takové, o které sami projevíte zájem či si je vyžádáte.

Jaké údaje o sobě můžete vyplnit?

Pokud vyplňujete svůj osobní profil, jde především o základní informace jako je Vaše jméno, bydliště, narození či pohlaví. Dále můžete doplnit detailní informace o Vašem vzdělání, praxi, dovedností, znalostech či o Vašich představách o ideální práci. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který je včetně souvisejících poučení obsažen v části „Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení“ na str. 8 a násl. všeobecných obchodních podmínek. Veškeré souhlasy se zpracováním osobních údajů jsou dobrovolné a je možné je kdykoli odvolat. Nemožností zpracovávat některé osobní údaje však může být významně ovlivněna kvalita poskytovaných služeb.

V případě, že vyplňujete profil školy, jde především o základní identifikační údaje typu název školy, adresa, kontakt. Velmi důležité jsou informace o studijních oborech Vaší školy. Díky nim si vás mohou zájemci z řad zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí daleko jednodušeji najít. Správným zadáním údajů o Vás si zaručujete, že Vás najdou právě ti, kteří Vám mají co nabídnout.

Chystáte-li se na vyplnění profilu organizace, můžete nám sdělit základní informace, jako je název organizace, její sídlo, obor podnikání či počty zaměstnanců na pozicích. Pokud hledáte zaměstnance, můžete nám říct, jaké mají mít vlastnosti a použít náš náborový modul pro zjednodušení práce.

Kdo je odpovědný za údaje, které o sobě vyplníte?

Za úplnost, správnost a aktuálnost veškerých informací, které uživatel vyplňuje o sobě či organizaci, škole či vzdělávací instituci, se kterou je spojen, odpovídá uživatel.

Není možné, abychom garantovali správnost vyplněných údajů u všech uživatelů, firem i škol v systému. Můžeme však garantovat zabezpečení těchto údajů proti neoprávněnému užití. Portál Getmore funguje na velmi dobře zabezpečené platformě společnosti Microsoft, která splňuje nejen veškeré zákony (české i mezinárodní) dané požadavky, ale mnohdy jde i nad rámec těchto zákonných požadavků.

Za co ručíme?

Jakkoliv důvěřujeme informacím, které Vám prezentujeme o povoláních, školách, studiu či uchazečích o práci nebo studium nebo dalších v rámci portálu, mají vždy informativní charakter. Nevidíme do budoucnosti, abychom mohli říci, co bude za několik let, a nechceme, a ani nemůžeme, rozhodovat za Vás. Pokud se na základě informací, které pro Vás evidujeme a zpracováváme, rozhodnete, je to Vaše rozhodnutí a měli byste si je dobře promyslet, případně konzultovat s experty na dané téma.

Neručíme za výsledky, které jsou zkresleny nesprávným vyplněním dat, ať už jste udělali chybu nebo vědomě či nevědomě zadali data, která nejsou v souladu s realitou (např. zadáte lepší či horší hodnoty parametrů, než fakticky jsou).

Kolik to stojí?

Registrace i služby poskytované prostřednictvím portálu Getmore jsou zdarma. Může se stát, že dojde k zpoplatnění některé ze služeb. Vždy Vás o tom budeme včas informovat a nebudeme účtovat nic, s čím byste sami předem výslovně nesouhlasili, aby nedošlo k žádným nedorozuměním.

Kdo může portál využívat?

V první řadě je portál určen běžným uživatelům, jako jsou uchazeči o zaměstnání, studenti škol hledající první práci či další studium, nebo absolventi škol, kteří již studium skončili a hledají své vysněné zaměstnání.

Dalšími, kdo portál aktivně využívají, jsou především školy a vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a další partneři projektu. Ti uživatelům přinášejí své nabídky vzdělání, práce či jiné spolupráce.

Co když portál nefunguje?

Naším cílem je samozřejmě maximální dostupnost služeb na portálu Getmore, avšak je možné, že z důvodu údržby či poruchy bude portál dočasně nedostupný. Nevězte hlavu, určitě již pracujeme na nápravě. Zkuste to později.

Co když chci zrušit svoji registraci a přestat používat portál Getmore?

Na to samozřejmě máte právo. Pokud chcete přestat portál používat a chcete vymazat svůj účet, napište nám na: support@getmore.cz .

A nakonec…

Dbejte prosím na svoji vlastní bezpečnost. Nikdy za žádných okolností neposkytujte jiným osobám využívajícím portál Getmore svoje přihlašovací údaje, či jiné citlivé informace (například číslo platební karty).

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Provozovatelem portálu Getmore na internetové doméně www.getmore.cz je společnost GETMORE, s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, PSČ: 128 00, IČO: 25577581, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 103667, oddíl C (dále jen „ Poskytovatel “).

Poskytovatel zpracovává osobní údaje uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je registrován v registru vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod č. 00060871.

Tyto všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a uživateli portálu Getmore („ Všeobecné podmínky “). Všeobecné podmínky jsou vždy volně dostupné na portálu v jejich plném a aktuálním znění a vztahují se na všechny uživatele bez ohledu na zemi, ve které dojde k využití služby.

Pro potřeby těchto Všeobecných podmínek se „ uživatelem “ rozumí:

 • Uchazeč o povolání, či další vzdělání z řad studentů, absolventů a pracujících (dále také jen „ uchazeč “)
 • Školy, které nabízejí možností dalšího studia
 • Zaměstnavatelé, organizace nabízející práci, praxi, stáže či jiné formy spolupráce
 • Partneři projektu, kteří jinak pomáhají ostatním uživatelům portálu (např. poskytují své produkty a řešení)

Registrace uživatele a služby poskytované uchazečům

K využívání služeb portálu Getmore se vyžaduje bezplatná registrace uchazeče. Tuto registraci může uchazeč provést vyplněním formuláře dostupného na portálu Getmore.

Registrace, vytvoření účtu uchazeče a využívání dalších služeb jsou pro uchazeče poskytovány zdarma.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit jakékoli z nabízených služeb za předpokladu, že o tomto zpoplatnění včas a v dostatečném rozsahu informuje uchazeče a on s tím souhlasí, pokud zvláštní předpis země, ve které bylo služby uživatelem využito, nestanoví jinak. Uchazeč se může na základě této informace rozhodnout o ukončení užívání služeb portálu Getmore. Pro ukončení užívání služeb portálu Getmore uživatelem, resp. zrušení registrace uživatele, se užije postup uvedený níže v této části.

Portál Getmore poskytuje uchazečům následující služby:

 1. Vyplnění vlastního profilu a získání doporučení v oblasti vzdělání a zaměstnání, a to na základě údajů, které o sobě uchazeč do portálu Getmore vyplnil.
 2. Vyplnění inteligentní přihlášky na střední školu, její uložení do souboru ve formátu PDF či přímý tisk.
 3. Reagovat na nabídky škol, zaměstnavatelů a partnerů, kteří je na portálu Getmore publikují.
 4. Vybrané služby portálu pro školy, partnery a zaměstnavatele.

Uchazeč může svoji registraci na portálu Getmore kdykoli zrušit, a to zasláním emailové zprávy Poskytovateli s vyjádřením vůle svoji registraci zrušit. Žádost o zrušení registrace může uchazeč zaslat na adresu support@getmore.cz . Zrušení registrace na základě žádosti uchazeče je poskytováno bezplatně a bez zbytečného odkladu po přijetí žádosti o zrušení registrace. Toto právo se vztahuje i na všechny ostatní uživatele.

Uchazeč jako osoba mladší 15 let

V případě uchazeče mladšího 15 let, je tento oprávněn užívat portál Getmore, resp. služby v rámci tohoto portálu, (včetně poskytování souhlasu se zpracováním osobních údajů) pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který tímto na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého uchazeče.

Registrace školy a služby poskytované školám

K využívání služeb portálu Getmore poskytovaných školám je zapotřebí registrace správce školy do portálu prostřednictvím vyplněním a odesláním registračního formuláře dostupného na portálu.

Registrací dojde k vytvoření účtu správce školy a jeho propojení s profilem školy.

Služby poskytované školám, jsou poskytovány zdarma. Poskytovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit jakékoli z nabízených služeb za předpokladu, že o tomto zpoplatnění včas a v dostatečném rozsahu informuje školu a ta s tímto vyjádří souhlas. Škola se může na základě této informace rozhodnout o ukončení užívání služeb portálu Getmore. Pro ukončení užívání služeb portálu Getmore, resp. zrušení registrace, se shodně užije postup uvedený v části „Registrace uživatele a služby poskytované uchazečům“ výše.

Kompletní přehled služeb poskytovaných školám je dostupný na webových stránkách portálu Getmore.

Registrace zaměstnavatele a služby poskytované zaměstnavatelům

K využívání služeb portálu Getmore poskytovaných zaměstnavatelům je zapotřebí registrace zaměstnavatele do portálu prostřednictvím vyplněním a odesláním registračního formuláře dostupného na portálu.

Registrací dojde k vytvoření účtu správce zaměstnavatele a jeho propojení s profilem zaměstnavatele.

Služby poskytované zaměstnavatelům, jsou poskytovány zdarma. Poskytovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit jakékoli z nabízených služeb za předpokladu, že o tomto zpoplatnění včas a v dostatečném rozsahu informuje zaměstnavatele a ten s tímto souhlasí. Zaměstnavatel se může na základě této informace rozhodnout o ukončení užívání služeb portálu Getmore. Pro ukončení užívání služeb portálu Getmore, resp. zrušení registrace, se shodně užije postup uvedený v části „Registrace uživatele a služby poskytované uchazečům“ výše.

Kompletní přehled služeb poskytovaných zaměstnavatelům je dostupný na webových stránkách portálu Getmore.

Registrace partnera projektu a služby poskytované partnerům projektu

K využívání služeb portálu Getmore poskytovaných partnerům projektu je zapotřebí registrace partnera projektu do portálu prostřednictvím vyplněním a odesláním registračního formuláře dostupného na portálu.

Registrací dojde k vytvoření účtu správce partnera projektu a jeho propojení s profilem partnera projektu.

Není-li při vstupu partnera dohodnuto jinak, jsou služby partnerům projektu poskytovány zdarma. Poskytovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit jakékoli z nabízených služeb za předpokladu, že o tomto zpoplatnění včas a v dostatečném rozsahu informuje partnera projektu a ten s tímto souhlasí. Partner projektu se může na základě této informace rozhodnout o ukončení užívání služeb portálu Getmore. Pro ukončení užívání služeb portálu Getmore, resp. zrušení registrace, se shodně užije postup uvedený v části „Registrace uživatele a služby poskytované uchazečům“ výše.

Kompletní přehled služeb poskytovaných partnerům projektu je dostupný na webových stránkách portálu Getmore.

Úhrada úplaty za služby

Služby poskytujeme zdarma. Pokud by se to změnilo, budeme vás o tom průkazným způsobem předem informovat, přičemž uživatel má právo se na základě této informace rozhodnout o ukončení užívání služeb portálu Getmore postupem uvedeným v části „Registrace uživatele a služby poskytované uchazečům“ výše.

Ujednání spojená s poskytováním a využíváním služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby portálu Getmore v nejvyšší možné kvalitě. Na webových stránkách portálu však může docházet k výpadkům, které mohou souviset s údržbou či poruchou. V těchto případech se Poskytovatel zavazuje podstoupit kroky k opětovnému spuštění všech funkcí portálu Getmore co nejrychleji. Poskytovatel uživateli v souvislosti s fungováním portálu Getmore neposkytuje žádnou záruku, pokud cizí právní předpis nestanoví jinak.

Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit rozsah nebo specifikaci služeb poskytovaných na portálu Getmore dle vlastního uvážení. O těchto změnách je Poskytovatel povinen informovat všechny uživatele portálu Getmore.

Školy, zaměstnavatelé a partneři jsou oprávněni používat jakékoli údaje o uchazečích (včetně kontaktních údajů) získané na portálu Getmore pouze pro vlastní potřebu a výlučně k vyhledání vhodných zájemců o jejich nabídky, které publikují v rámci portálu Getmore, pokud cizí právní předpis nestanoví jinak.

Školy, zaměstnavatelé a partneři jsou povinni chránit osobní údaje o uchazečích získané na portálu Getmore proti jakémukoli zneužití či zveřejnění či poskytnutí třetí straně. Pokud dojde k zneužití či zveřejnění údajů o uchazeči/uchazečích, je škola, zaměstnavatel nebo partner, který dané zneužití či zveřejnění zapříčinil, zodpovědný a nahradí uchazeči škodu takto vzniklou.

Všichni uživatelé berou na vědomí, že webové stránky portálu Getmore včetně jakýchkoli jeho součástí, databází či jiných částí jsou předmětem autorského práva Poskytovatele. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele jakkoli užít obsah webových stránek, databází, ani ochranné známky či jiná podobná označení Poskytovatele, která by mohla na straně veřejnosti vyvolat nebezpečí záměny, nebo si taková označení registrovat u příslušného zápisného úřadu. Registrací uživatele neposkytuje Poskytovatel uživateli žádnou licenci či obdobné oprávnění k užívání práv duševního vlastnictví Poskytovatele.

Uživatel má právo na publikaci svého loga, obchodního jména, případně dalších marketingových materiálů jako jsou fotografie či multimediální obsahy (společně jako „ materiály “). Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel materiály používal pro zkvalitnění poskytování služeb uživatelům při hledání co nejpřesnějších spojení mezi nabízejícími a poptávajícími (z řad škol, zaměstnavatelů, partnerů a uchazečů) nebo s cílem marketingové podpory portálu a tyto materiály poskytoval třetím osobám. K užití materiálů pro účely stanovené v tomto odstavci uživatel Poskytovateli uděluje nevýhradní oprávnění užívat materiály po dobu trvání registrace uživatele, bez množstevního nebo teritoriálního omezení a to všemi možnými způsoby užití. Poskytovatel neodpovídá za užívání materiálů třetími osobami nad rámec licence dle těchto Všeobecných podmínek ani za jejich užití po ukončení registrace uživatele. Pokud uživatel z řad škol zaměstnavatelů a partnerů logo či oficiální obchodní jméno nedodá, může je Poskytovatel publikovat za něj z veřejně dostupných zdrojů.

Oprávnění udělené Poskytovateli dle předešlého odstavce Všeobecných podmínek může uživatel ve vztahu k Poskytovateli ukončit tím, že příslušný materiál smaže, nebo tím, že bude zrušena registrace, a to vyjma (i) rozsahu, v jakém ho uživatel sdíleli s ostatními jako součást poskytnuté služby, pokud to služba umožňuje, a tito si obsah zkopírovali nebo uschovali, a (ii) rozumně dlouhého časového období, které je nutné k jeho odstranění ze záložních a jiných systémů.

Poskytnutím materiálů uživatel potvrzuje, že materiály nezasahují do práv třetích osob.

Pokud k registraci na portálu Getmore použije uživatel přihlášení přes účet sociální sítě (Facebook, Twitter, Google+ a další), souhlasí s tím, pokud podmínky příslušné sociální sítě nestanoví jinak, aby Poskytovatel na tento jeho účet posílal informace a nabídky, o které uživatel projevil zájem nebo o kterých má Poskytovatele na základě aktivity uživatele v portálu důvod se domnívat, že jsou pro uživatele zajímavé. Aby tyto zasílané informace Poskytovatel cílil co nejpřesněji, může pro tento účel využít informace o uživateli na dané sociální síti.

Aby Poskytovatel mohl vytvářet správné spojení, je třeba, aby uživatelé v rámci své aktivity na portálu zadávali korektní data. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může na základě interakcí a transakcí mezi uživateli systému hodnotit kvalitu a relevanci dat zadaných uživatelem a zobrazovat výsledky jiným uživatelům, s nimiž je v interakci. Metody hodnocení a formu publikace těchto hodnocení určuje Poskytovatel tak, aby co nejlépe podporoval služby portálu a nalezení správných shod.

Uchazeč bere na vědomí, že na základě hodnocení při interakci s ostatními uživateli portálu (například při hodnocení uchazeče zaměstnavatelem) mohou být hodnoty původně zadané uchazečem měněny. Poskytovatel klade velký důraz na to, aby verifikace hodnot uživatele byla maximálně korektní a byla jak chráněna, tak kontrolována před každým nesprávným zásahem.

Uživatel je povinen neprodleně informovat Poskytovatele v případě vzniku podezření, že třetí strana získala přístup k přihlašovacím údajům, zneužívá uživatelský účet anebo jinak zasahuje do práv třetích osob.

Jak Poskytovatel používá shromažďované informace

Veškeré informace, které Poskytovatel na portálu Getmore shromažďuje, používá k poskytování, udržování, ochraně a zlepšování služeb, které na portálu Getmore nabízí. Dále tyto informace používá Poskytovatel k vývoji nových služeb a k ochraně Poskytovatele a uživatelů portálu. Tyto informace jsou používány, za účelem poskytování obsahu a služeb, který odpovídá potřebám uživatele – jako například relevantnější výsledky vyhledávání a nacházení shod.

Spolupráce s jinými poskytovateli služeb, o které má uživatel zájem

Poskytovatel má možnost nabídnout uživateli nabídky spolupracujících subjektů, kterými nedisponuje nebo které mohou naplnit požadavky uživatele lépe, než jsou aktuální možnosti portálu Getmore.

Stejně tak může Poskytovatel uživateli zobrazit poptávky a nabídky od spolupracujících subjektů, které jsou pro uživatele vhodnější než ty, které uživateli může aktuálně poskytnout portál Getmore.

Poskytovatel takto postupuje pouze s cílem rozšířit spektrum nabízených služeb a možností pro uživatele, které nedokáže sám uspokojit, či v případech, kdy spolupracující subjekty nabízí pro uživatele lepší možnosti.

Zrušení registrace Poskytovatelem

Poskytovatel je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování služeb portálu Getmore anebo zrušit registraci uživatele, včetně smazání veškerých uživatelských informací, pokud uživatel:

 1. Minimálně po dobu 1 roku neprovedl přihlášení do portálu Getmore
 2. Využívá portálu Getmore v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami. Jedná se především o:
  1. Hromadné rozesílání zpráv, pokud takové rozesílání není předmětem služeb poskytovaných na portálu Getmore
  2. Šíření údajů jiných uživatelů bez vědomí a souhlasu těchto uživatelů třetím osobám
  3. Zasahování do práv duševního vlastnictví Poskytovatele
 3. Jedná v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a/nebo dobrými mravy, či v rozporu s právními předpisy země, ve které je nebo byla služba využívána
 4. Provádí činnost, které nepřiměřeně anebo neúměrně zatěžují infrastrukturu portálu Getmore
 5. Využívá roboty, nebo jiné způsoby či dolovací metody pro shromažďování dat
 6. Narušuje nebo se pokouší narušit bezpečnost portálu Getmore, včetně pokusů o zkoumání, zaznamenávání nebo zkoušení zranitelnosti systému či sítě
 7. Shromažďuje, kopíruje nebo reprodukuje webové stránky portálu Getmore či jejich funkcionalitu ať zcela nebo částečně.
 8. Zkouší zasahovat do užívání portálu jakémukoli uživateli

Dále si Poskytovatel vyhrazuje právo odstranit účet uživatele (včetně smazání veškerých uživatelských informací) v případě, že tento účet vznikl na základě registrace neoprávněné, například na základě registrace smyšlené fyzické či právnické osoby a/nebo na základě registrace pod jménem jiné fyzické či právnické osoby.

Pro účely zrušení registrace Poskytovatelem je tento oprávněn si podmínky pro zrušení registrace posoudit výhradně sám.

Omezení odpovědnosti Poskytovatele

Za správnost, obsah i gramatickou stránku jakýchkoli informací, které uživatel na portálu o sobě poskytuje, zodpovídá sám uživatel, a to včetně jejich správnosti, aktuálnosti, pravdivosti a přesnosti.

Poskytovatel neprovádí jakoukoli kontrolu kvality, správnosti, aktuálnosti, pravdivosti a přesnosti uživatelských informací. Poskytovatel také nezodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním či spoléháním se na jakékoli údaje nebo informace zobrazené na webových stránkách portálu Getmore, pokud předpis země, ve které došlo k případnému škodlivému následku, nestanoví jinak.

Informace na portálu Getmore mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, za obsah těchto webových stránek nenese Poskytovatel žádnou zodpovědnost. Návštěva webových stránek třetích stran je na vlastní nebezpečí uživatele.

Přístup k profilu uživatele je chráněn jeho jedinečným přihlašovacím jménem (emailová adresa) a heslem. Přihlašovací jméno a heslo si uživatel volí během registrace účtu uživatele. Heslo může uživatel změnit v administraci svého uživatelského účtu. Uživatel je povinen chránit své přihlašovací údaje (jméno a heslo) před případným zneužitím. Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou nebo následnou ztrátu dat vzniklou v důsledku užití portálu Getmore.

Pokud nebude mezi uživatelem a Poskytovatelem výslovně ujednáno jinak anebo cizí právní předpis nestanoví jinak, vzdává se tímto uživatel v maximálním možném rozsahu a v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, práva na náhradu jakékoli přímé nebo nepřímé škody, která byla způsobena provozováním portálu Getmore Poskytovatelem nebo byla způsobena v souvislosti s využíváním služeb portálu Getmore uživatelem, pokud nebyla újma způsobena člověku na jeho přirozených právech, nebyla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Možnost získání odměny za doporučené kandidáty

Zaměstnavatel jako uživatel registrovaný do portálu Getmore má při vystavení pracovní nabídky nepovinnou možnost nastavit kteroukoli či všechny z níže popsaných typů odměn, jejichž výplata se bude řídit podmínkami uvedenými níže v těchto všeobecných obchodních podmínkách. Zaměstnavatel tímto činí veřejný příslib, že v případě splnění všech podmínek stanovených pro vyplacení odměny tento uhradí oprávněným osobám veškeré finanční obnosy, na něž mají tyto osoby nárok.

Jedině registrovaný zaměstnavatel je oprávněn stanovit výši odměny za doporučení kandidáta, za reakci na pracovní nabídku, případně za klik na pracovní nabídku stejně jako stanovit podmínky, za kterých má být příslušný typ odměny vyplacen. Poskytovatel není jakkoli odpovědný za stanovení výše odměny, podmínek její výplaty, za splnění zaměstnavatelem deklarovaných podmínek uživatelem nebo zájemcem, a ani za vyhodnocení splnění podmínek pro vyplacení odměny. Poskytovatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech výjimečně zasáhnout do systému a podmínek vyplácení odměn ze strany zaměstnavatele.

Odměnu tipaři, jak je tento definován níže, vyplatí přímo zaměstnavatel. Pokud zaměstnavatel nevyplatí tipaři odměnu, může mu ji vyplatit Poskytovatel na základě informací zaměstnavatele o tom, že podmínky byly splněny, a to do 14 pracovních dní od poskytnutí informace o splnění podmínek k výplatě odměny zaměstnavatelem a na bankovní účet uživatele jako tipaře uvedený v rámci jeho uživatelského profilu na portálu Getmore. Poskytovatel je v odůvodněných případech oprávněn splatnost výplaty odměny prodloužit, zejména bude-li mít pochybnosti o tom, zda odměna již nebyla vyplacena zaměstnavatelem. Odměna dle těchto Všeobecných podmínek může být vyplacena pouze bezhotovostně bankovním převodem.

„Tipařem“ se pro účely těchto Všeobecných podmínek rozumí osoba registrovaná v portálu Getmore, která s potenciálním uchazečem/zájemcem sdílí pracovní nabídku zaměstnavatele. Není podmínkou, aby doporučený uchazeč/zájemce musel na nabídku zaměstnavatele odpovědět prostřednictvím své registrace na portálu Getmore. Uživatel, včetně tipaře, je oprávněn ve svém uživatelském profilu vytvořit seznam svých kontaktů, a to buďto manuálně nebo přímým importem svých kontaktů. Tyto kontakty jsou plně v dispozici uživatele, Poskytovatel ani nikdo jiný k nim nemá přístup a nijak je pro sebe nebude využívat.

Ke sdílení pracovní nabídky uživatelem dochází buď tak, že si uživatel v portálu Getmore vygeneruje personalizovaný link na nabídku, případně celý vzorový text emailu, který svým jménem (a případně s využitím emailové infrastruktury portálu Getmore) zašle svému doporučenému kontaktu, nebo personalizovaný odkaz na danou nabídku vyvěsí na svou stránku na sociální síti.

Typy odměn

Hlavní odměna

Nárok na odměnu za doporučeného kandidáta, kterého zaměstnavatel přijme (dále také „ hlavní odměna “) vzniká při splnění všech podmínek, které zaměstnavatel prostřednictvím pracovní nabídky stanoví, přičemž hlavní odměna může být tipaři vyplacena zejména v případech, kdy (i) uchazeč/zájemce nastoupí na pozici, nebo (ii) uchazeč/zájemce zůstane v pracovním nebo jiném obdobném poměru u zaměstnavatele po uplynutí sjednané zkušební doby, anebo (iii) uchazeči/zájemci bude prodloužena pracovní smlouva.

Zaměstnavatel v portálu Getmore neprodleně potvrdí Poskytovateli splnění zvolených podmínek pro výplatu odměny.


Odměna za reakci na zaměstnavatelovu pracovní nabídku

Nárok na odměnu za reakci na zaměstnavatelovu pracovní nabídku vzniká, když uchazeč/zájemce klikne na nabídku přes unikátní odkaz tipaře, a zároveň odpoví na nabídku a do 3 dnů vyplní svůj profil v portálu Getmore alespoň z 80 %. Míra vyplnění je zobrazována přímo v rámci příslušného uživatelského profilu. Nárok na výplatu odměny se přiměřeně řídí stejnými pravidly, jako v případě hlavní odměny, přičemž odměnu za reakci na zaměstnavatelovu pracovní nabídku nastavuje zaměstnavatel jako jednotkovou odměnu (za jednu reakci). Zaměstnavatel nebo Poskytovatel může stanovit maximální celkový limit dané odměny i období platnosti vyplácení odměn.

Zaměstnavatel je oprávněn možnost nabídky této odměny v jejím průběhu kdykoli „zapnout“ či „vypnout“, přičemž vypnutí možnosti získat odměnu počíná běžet od okamžiku vypnutí, nikoliv zpětně. Zaměstnavatel je dále oprávněn v případě potřeby stanovit i jiná kritéria výplaty odměny nebo výši a podmínky pro její výplatu v průběhu platnosti pracovní nabídky měnit.

Odměna za klik na pracovní nabídku

Touto odměnou je odměňován tipař, který správně vybral uchazeče, kterého může pracovní nabídka zajímat. Nárok na odměnu tipaři vzniká, pokud prostřednictvím svého unikátního odkazu na pracovní nabídku přivede možného uchazeče/zájemce. V takovém případě zaměstnavatel vyplácí odměnu, pokud je stanovena, za 1 klik z jedné české IP adresy za hodinu, avšak pouze v případě, že není vyčerpán stanovený limit pro výplatu odměn, nedojde k ukončení pracovní nabídky, anebo neskončí časová platnost pro vyplácení této odměny.

Nárok na výplatu této odměny se přiměřeně řídí stejnými pravidly, jako v případě hlavní odměny, přičemž odměnu za 1 klik na pracovní nabídku nastavuje zaměstnavatel jako jednotkovou odměnu (za jeden klik). Zaměstnavatel nebo Poskytovatel může stanovit maximální celkový limit dané odměny i období platnosti vyplácení odměn.

Zaměstnavatel je rovněž oprávněn možnost nabídky této odměny v jejím průběhu kdykoli „zapnout“ či „vypnout“, přičemž vypnutí možnosti získat odměnu počíná běžet od okamžiku vypnutí, nikoliv zpětně. Zaměstnavatel je dále oprávněn v případě potřeby stanovit i jiná kritéria výplaty odměny nebo výši a podmínky pro její výplatu v průběhu platnosti pracovní nabídky měnit.

Společná ustanovení k odměně za reakci a za klik

Odměna za reakci a odměna za klik se strhávají zaměstnavateli z kreditu, který si zaměstnavatel v rámci portálu Getmore u Poskytovatele nabije převodem z účtu. Ke strhnutí kreditu zaměstnavatele dochází po té, co doporučený uchazeč/zájemce vyplní svůj profil v portálu Getmore alespoň z 80 % během 3 dnů od reakce uchazeče/zájemce na nabídku nebo dojde ke kliknutí doporučeného uchazeče/zájemce na unikátní tipařův odkaz na pracovní nabídku za podmínek stanovených zaměstnavatelem. Pokud uchazeč/zájemce svůj profil nevyplní dle těchto Všeobecných podmínek nebo na unikátní odkaz v určeném období uchazeč/zájemce neklikne, nemá tipař nárok na výplatu příslušné odměny.

Přepočet odměn, které se strhávají z kreditu zaměstnavatele, probíhá u odměny za klik na zaměstnavatelovu pracovní nabídku vždy na konci daného dne (00:00).

Zaměstnavatel není povinen u Poskytovatele dopředu nabíjet či jinak předplácet kredit, nicméně je bez zbytečného odkladu po tom, co obdrží první reakci na nabídku nebo dojde ke kliknutí doporučeného uchazeče/zájemce na unikátní tipařův odkaz na pracovní nabídku dle stanovených podmínek kredit u Poskytovatele nabít. Přebytky na kreditu Poskytovatel zaměstnavateli na jeho písemnou žádost vrátí nejpozději do 30 dnů na účet specifikovaný v profilu zaměstnavatele nebo v písemné výzvě.

Možnost Poskytovatele odmítnout vyplatit odměnu

Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných situacích pozastavit výplatu jakékoli odměny nebo jakoukoli odměnu nevyplatit, a to v případě, že Poskytovatel nebo jakákoli třetí osoba zjistí nebo bude mít za to, že tipař v rámci doporučování uchazečů/zájemců podvádí, jedná v rozporu s dobrými mravy nebo jakkoli jinak neoprávněně zasahuje do práv Poskytovatele nebo jiných uživatelů portálu Getmore. Zejména jde o jednání, kdy tipař přímo nebo nepřímo založí, anebo jinak účelově zřídí falešné účty nebo zneužije IP adresu za účelem získání odměny, sdílí nabídku zaměstnání s osobou, která není jeho legitimním kontaktem získaným v rámci občanské nebo pracovní interakce, nebo jiným obdobným způsobem vymámí na zaměstnavateli či poskytovateli vyplacení odměny, anebo zasahuje do dobrého jména Poskytovatele nebo registrovaného zaměstnavatele.

Tipař nemá nárok na vyplacení odměny za uchazeče/zájemce, který již před okamžikem tipařova doporučení sám reagoval na pracovní nabídku zaměstnavatele, a to jakoukoli formou, ať již písemně či ústně.

Podmínkou vyplacení jakékoli odměny dle těchto Všeobecných podmínek je uvedení úplných a správných údajů o bankovním spojení tipaře; v opačném případě nenastává prodlení Poskytovatele nebo zaměstnavatele s úhradou odměny.

Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi zaměstnavatelem a uchazečem/zájemcem stejně jako ani mezi zaměstnavatelem a tipařem a neodpovídá za majetkovou škodu a nemajetkovou újmu vzniklou v důsledku vyšší moci či poruch mimo technické zařízení, na němž je portál Getmore provozován.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje uživatel souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (včetně citlivých údajů týkajících se zdravotních pracovních omezení) na portálu Getmore, za účelem jejich zpřístupnění subjektům, které jej mohou prostřednictvím portálu Getmore oslovit s nabídkou práce či vzdělání, jak je konkretizováno dále v tomto oddílu.

Uživatel bere na vědomí , že Poskytovatel využívá ke zpracování jeho osobních údajů společnost Microsoft, a to za účelem jejich zpracování na infrastruktuře Microsoft Azure, která garantuje nejvyšší možné zabezpečení uživatelských dat. Informace o platformě naleznete na https://azure.microsoft.com/cs-cz/.

Zpracovávání osobních údajů uchazeče

Uchazeč může ve svém profilu na portálu Getmore uvést tyto osobní údaje:

 1. Základní osobní údaje (příjmení, jméno, datum narození, pohlaví, bydliště, email)
 2. Informace o dosaženém vzdělání a studijních plánech
 3. Informace o předchozích i současných zaměstnáních a praxi
 4. Znalosti, dovednosti, osobnostní charakteristiky, další pro účel portálu relevantní informace (o rodinné situaci atp.)
 5. Plány, cíle a očekávání do budoucna
 6. Představy o práci a povolání
 7. Další informace logicky související s volbou povolání a dalšího studia a pro jejich výpočet

Tyto údaje slouží jako prostředek veřejné prezentace uživatele v rámci služeb portálu Getmore a budou použity pro potřeby funkcí tohoto portálu.

Vkládání veškerých osobních údajů na portálu Getmore je zcela dobrovolné.

Uživatel bere na vědomí , že má následující práva:

 1. Právo na informaci o tom, jaké údaje jsou o uživateli zpracovávány (toto právo může uživatel uplatnit především prostřednictvím správy svého účtu na portále www.getmore.cz)
 2. Právo na opravení nepřesných osobních údajů o osobě uživatele (toto právo může uživatel uplatnit především prostřednictvím správy svého účtu na portále www.getmore.cz)
 3. Právo, pokud správce osobních údajů poruší povinnosti stanovené zákonem, na to, aby správce
  1. 3.1. Zdržel se protiprávního jednání a odstranil závadný stav
  2. 3.2. Provedl opravu osobních údajů uživatele tak, aby byly správné
  3. 3.3. Odstranil veškeré mé osobní údaje, pokud to neodporuje jiným právním předpisům
 4. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá automaticky prostřednictvím informačního systému, na kterém je portál Getmore postaven.

Registrací a vytvořením účtu souhlasí uchazeč se zpracováním osobních údajů (včetně případných citlivých údajů týkajících se zdravotních omezení v práci) za účelem jejich zpřístupnění:

 1. Školám, které mohou procházet účty uchazečů s cílem vybrané uchazeče oslovit s nabídkou vzdělání
 2. Zaměstnavatelům, kteří mohou účty uchazečů procházet s cílem vybrané uchazeče oslovit s nabídkou zaměstnání, stáže, praxe či jiné spolupráce
 3. Partnerům, kteří mohou procházet účty uchazečů s cílem vybrané uchazeče oslovit s nabídkou vlastních služeb či produktů
 4. Poskytovateli, který může, mimo činnosti vyplývající nebo související s provozováním portálu Getmore, účty uchazečů procházet s cílem komunikovat s uchazeči ohledně záležitostí souvisejících nebo podporovaných Poskytovatelem

Uchazeč bere na vědomí , že rozsah údajů, které Poskytovatel zpracovává, určuje sám uchazeč, a to tím, jaké osobní údaje, případně i citlivé údaje, uvede dobrovolně a dle svého uvážení na portálu Getmore. Uchazeč by měl uvádět pouze údaje relevantní k účelu portálu Getmore, a to zejména včetně citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu, kde by měl uvádět pouze konkrétní pracovní omezení vyplývající ze zdravotního stavu (nikoli již však např. konkrétní diagnózy nebo další detaily bytostně se týkající jeho soukromí).

Uživatel bere na vědomí , že Poskytovatel může předat osobní údaje uživatele v rozsahu jméno, příjmení a adresa jinému subjektu, a to pouze za účelem nabízení obchodu a/nebo služeb, o který uživatel projevil zájem, pokud uživatel s tímto předáním nevysloví nesouhlas.

Uživatel dále bere na vědomí , že pokud Poskytovateli (ať již v roli správce nebo zpracovatele osobních údajů) předá v rámci vztahu upraveného těmito Všeobecnými podmínkami jakékoli osobní údaje třetí osoby (např. v rámci doporučení kandidátů pojednaného výše), učiní tak pouze na základě předchozího souhlasu této třetí osoby s předáním předmětných osobních údajů Poskytovateli za příslušným účelem (např. zaslání nabídky či jiného obchodního sdělení Poskytovatelem). Existenci takového předchozího souhlasu je pak uživatel na výzvu Poskytovatele povinen prokázat a poskytnout případnou nutnou součinnost Poskytovateli při ochraně jeho práv. Jinak může Poskytovatel žádat po uživateli náhradu škody vzniklou jednáním uživatele v rozporu s tímto ustanovením.

Správcem osobních údajů poskytnutých uživateli je Poskytovatel. Souhlas se zpracováním osobních údajů je poskytován na období, po které trvá registrace uživatele na portálu Getmore. V případě zrušení registrace uživatele dochází k odstranění veškerých poskytnutých osobních údajů uživatele.

Jaká další práva v rámci využívání portálu Getmore mám?

Stejně jako všude jinde na internetu, i u nás v Getmore.cz máte stejná práva k vašim údajům. Konkrétně jde o:

 1. Právo na přístup k osobním údajům
 2. Právo na opravu, respektive doplnění vašich údajům
 3. Právo na výmaz vašich údajů z našeho systému
 4. Právo na omezení zpracování
 5. Právo na přenositelnost údajů
 6. Právo vznést námitku
 7. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky

Kde najdu data, která jsou v portálu Getmore uložena?

Rozcestník ke všem vašim datům a údajům, které jsou v Getmore.cz uloženy, najdete po přihlášení na této adrese: https://www.getmore.cz/Modules/Account/Manage. Na stejné adrese také můžete zažádat o zrušení vašeho účtu a smazání veškerých vašich údajů. Také je zde historie vašich souhlasů se zpracováním údajů v rámci Getmore.cz.

Jak mohu uplatnit má další práva?

Pokud budete chtít svá data z Getmore.cz přenést, nebo budete potřebovat uplatnit jakékoli vaše právo v rámci zpracování osobních údajů napište nám na: support@getmore.cz.

Jaká je lhůta pro vyřízení mých požadavků?

Obdržené požadavky obvykle vyřizujeme bez zbytečného odkladu. V každém případě to však zvládneme do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Ve výjimečných případech se může stát, že se tato lhůta prodlouží na dva měsíce. Pokud by tohle nastalo, budeme vás o tom informovat. Getmore.cz vás dále bude informovat i o případném nezaviněném prodloužení způsobeném vyšší mocí, znemožňující řádné vyřešení vaší žádosti běžným způsobem v běžných lhůtách.

Můžete nevyhovět mé žádosti?

Obecně vždy veškerým žádostem vyhovíme. Jen v případě, že by se vaše žádosti často opakovali, byly zjevně bez důvodu či nepřiměřené, může být vaše žádost zpoplatněna nebo odmítnuta.

Šíření obchodních sdělení

Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickými prostředky s nabídkami spolupracujících subjektů , kterými sám nedisponuje nebo které mohou naplnit požadavky uživatele lépe, než jsou aktuální možnosti portálu Getmore.

Soubory cookie

Při návštěvě portálu Getmore používá Poskytovatel různé technologie ke shromažďování a ukládání informací. Mezi tyto technologie patří také odesílání jednoho či více souborů cookie do zařízení uživatele (PC, telefon či tablet). Správu souborů cookie (včetně zamezení jejich ukládání) si může uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči.

Poskytovatel používá soubory cookie pro přesnější, kvalitnější a celkově lepší poskytování služeb, které na portálu Getmore nabízí. Pokud uživatel zamezí jejich ukládání, může být omezena funkčnost některých služeb Poskytovatele.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Uchazeč má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s Poskytovatelem v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce ( www.coi.cz ). Uchazeč má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Poskytovatelem, jež může zahájit on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ). Žádné z ustanovení tohoto článku nevylučuje možnost uchazeče obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Aplikovatelnost Všeobecných podmínek

Na vztahy mezi uživatelem a Poskytovatelem, stejně jako na vztahy související nebo vyplývající ze služeb poskytovaných v rámci portálu Getmore uživatelům se uplatní tyto Všeobecné podmínky, pokud příslušný právní předpis země, ve kterém byla služba užívána, nestanoví jiná práva nebo povinnosti.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez udání důvodu tyto Všeobecné podmínky jednostranně změnit, o čemž bude uživatel vždy předem informován. Uživatel je v případě nesouhlasu s novým zněním Všeobecných podmínek oprávněn v souladu s postupem uvedeným výše v části „Registrace uživatele a služby poskytované uchazečům“ ukončit využívání služeb portálu Getmore a zrušit svou registraci.

Poskytovatel je kdykoli oprávněn zcela nebo zčásti v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy převést svá práva a povinnosti vyplývající z uživatelského vztahu založeného přijetím těchto Všeobecných podmínek na třetí stranu.